AVG Privacy Policy

Oosterhout, mei 2018

Het Fysiotherapeutisch Centrum Oosterhout hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Het Fysiotherapeutisch Centrum Oosterhout houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • De persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent de persoonsgegevens, de patiënt hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapeutisch Centrum Oosterhout zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wettelijk moeten wij de patiëntgegevens maximaal 15 jaar opslaan.

Indien na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover zij of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op deze site.

Met vriendelijke groet,

Fysiotherapeutisch Centrum Oosterhout